Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vylepšená dokumentace posouzení smyku v CONCRETE a RF-CONCRETE Members

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Vylepšená dokumentace posouzení smyku v CONCRETE a RF-CONCRETE Members

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vylepšená dokumentace posouzení smyku v CONCRETE a RF-CONCRETE Members

Od Alexandera Meierhofera, Dlubal Software

Při konstantním spojitém zatížení je možné podle EN 1992-1-1 (Eurokód 2) zadat návrhový řez pro smykovou výztuž ve vzdálenosti d od přední hrany podpory. Přitom se redukuje

použitá posouvající síla pro smykovou výztuž na V_Ed,red. Pro posouzení maximální přenesené tlakové síly v betonu V_Rd,max je ale použita úplná posouvající síla.

Aby byla možná úplná dokumentace použitých smykových sil, jsou nyní vypsány numericky a graficky zobrazeny úplné posouvající síly V_Ed i redukované posouvající síly V_Ed,red.

Dále bylo doplněno využití smykové únosnosti vyztuženého průřezu v okně 3.3. Jsou zde uvedeny následující poměry:
V_Ed,red / V_Rd,c
V_Ed,red / V_Rd,s
V_Ed / V_Rd,max

V_Ed = účinek posouvajících sil
V_Ed,red = redukovaný účinek posouvajících sil
V_Rd,c = únosnost posouvajících sil bez smykové výztuže
V_Rd,s = únosnost posouvajících sil se smykovou výztuží
V_Rd,max = maximální únosnost posouvajících sil tlakové diagonály betonu

Výše uvedené stupně využití jsou také zobrazitelné jako grafické výsledkové průběhy a mohou být zařazeny do dokumentace.

Více o CONCRETE…

Více o RF-CONCRETE…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Výběr objektů v tabulkách

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Výběr objektů v tabulkách

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Výběr objektů v tabulkách

Od Sandy Matuly, Dlubal Software

V tabulkách RFEMu a RSTABu máme možnost graficky zvolit seznam objektů. To má tu výhodu, že můžeme například velmi rychle a jednoduše přiřadit nastavení definovaná pro jednu liniovou podporu také jiným liniím.

Více o modelování v RFEMu…

Více o modelování v RSTABu…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 a RSTAB 8 – Programovatelné rozhraní COM pro RSTAB a RFEM

Dlubal RFEM 5 a RSTAB 8 - Programovatelné rozhraní COM pro RSTAB a RFEM

Dlubal RFEM 5 a RSTAB 8 – Programovatelné rozhraní COM pro RSTAB a RFEM

Programovatelná rozhraní RS-COM (pro RSTAB) a RF-COM (pro RFEM) jsou založena na technologii COM. S nimi lze rozšířit RSTAB a RFEM o vstupní makra nebo postprocesory.
Abychom mohli rozhraní COM používat, potřebujeme pouze nějaký editor, kompilátor a základní programátorské znalosti.

Více informací v tiskové zprávě…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Modelování plochy typu trubka

Dlubal RFEM 5 - Modelování plochy typu trubka

Dlubal RFEM 5 – Modelování plochy typu trubka

Od Ulricha Lexe, Dlubal Software

Zvláště v technologických stavbách, ale i při detailní analýze statických konstrukcí, může být nutné modelovat trubkový průřez jako plochu. Pro tyto účely má RFEM možnost vytvořit pomocí linie automaticky trubkový průřez.

Tato možnost vytvoří typ plochy “trubka” na základě definice materiálu, tloušťky plochy a poloměru kolem zvolené linie.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Postup při modelování konstrukcí z křížem lepeného dřeva 4

Dlubal RFEM 5 - Postup při modelování konstrukcí z křížem lepeného dřeva 4

Dlubal RFEM 5 – Postup při modelování konstrukcí z křížem lepeného dřeva 4

Od Bastiana Kuhna, Dlubal Software

Podepření desky z křížem lepeného dřeva také zasluhuje zvláštní pozornost. Běžně se dřevěná stěna upevňuje smykovým kotvením proti namáhání ve smyku a tahovými kotvami proti vztlakovým silám.

Takové zohlednění odpovídajících nelinearit v programu se může rychle stát velmi komplexní záležitostí. V našem programu je však možné uvažovat podepření s odpovídajícími nelinearitami, jak je vidět na obrázku.

V dalším příspěvku vysvětlíme výpočet poddajnosti smykových spojovacích prostředků použitých na obrázku.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vylepšené grafické zobrazení detailů posouzení v RF-/FOUNDATION Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Vylepšené grafické zobrazení detailů posouzení v RF-/FOUNDATION Pro

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Vylepšené grafické zobrazení detailů posouzení v RF-/FOUNDATION Pro

Od Paula Kielocha, Dlubal Software

V RF-/FOUNDATION má nyní uživatel k dispozici vylepšený grafický výstup v detailech výsledků.

Nejprve nalistujme okno “2.2 Rozhodující posouzení”. V interaktivní grafice tohoto okna nyní můžeme ke každému provedenému posouzení zobrazit jednotlivé hodnoty daného posouzení.
Mimo jiné mohou být zobrazeny reakce na uzlových podporách, a to jednotlivě (Pz, Px, Py, Mx, Mz), nebo celkově jako zatížení uzlu. Také výsledky jako průběh tlakového napětí pod základovou deskou (viz obrázek) jsou nyní lépe znázorněné. V obrázku jsou zobrazeny navržené hodnoty pro řádky vybrané kurzorem v tabulce výsledků. Výsledkové nebo zatěžovací hodnoty mohou být volitelně zobrazeny nebo skryty pomocí tlačítka [Zobrazit všechny výsledky].

Hodnoty zde uváděné se vztahují na rozhodující zatěžovací stav nebo kombinaci zatížení. Volitelně můžeme vybrat jeden určitý zatěžovací stav či kombinaci zatížení, pro které dále prohlížíme výsledky.

Tato nová funkce je k dispozici od verze 5.02 (RFEM, RF-FOUNDATION Pro) případně 8.02 (RSTAB, FOUNDATION Pro).

Více o FOUNDATION Pro…

Více o RF-FOUNDATION Pro…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Rozdílné působení zatěžovacích stavů při automatickém vytváření kombinací

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Rozdílné působení zatěžovacích stavů při automatickém vytváření kombinací

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Rozdílné působení zatěžovacích stavů při automatickém vytváření kombinací

Od Sebastiana Hawrankeho, Dlubal Software

Jelikož mohou být zatěžovací stavy v jedné kategorii účinků libovolně kombinovány, musí se nejprve stanovit, zda mají působit současně nebo jednotlivě.

Kromě možností “Současně” a “Střídavě” může být ještě použita možnost “Rozdílně” pro detailní nastavení. Každý zatěžovací stav musí být nejprve přiřazen do nějaké skupiny.

Znaménko “-” znamená současný účinek (všechny odpovídající označené zatěžovací stavy mohou působit zvlášť nebo dohromady). Naproti tomu zatěžovací stavy se stejným označením skupiny nemohou působit společně. Kombinace se zatěžovacími stavy jiné skupiny je ale možná.

Na obrázku je toto objasněno na jednoduchém příkladu.

Více o automatickém tvoření kombinací v RFEMu…

Více o automatickém tvoření kombinací v RSTABu…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 – Proměnná plošná zatížení na zakřivených plochách

Dlubal RFEM 5 - Proměnná plošná zatížení na zakřivených plochách

Dlubal RFEM 5 – Proměnná plošná zatížení na zakřivených plochách

Od Thomase Günthela, Dlubal Software

Aby bylo možné použít například zatížení větrem na kruhový válec, jak je to stanoveno v normě ČSN EN 1991-1-4, odstavec 7.9, je nutný následující postup.

Zatížení, která mají působit původně ve směru normály plochy, se zadají jak ve směru osy X, tak i ve směru osy Y. Přitom se použije možnost “Globálně na průmět” (XP pro osu x a YP pro osu y). Pro lineární průběh se pro všechna zatížení ve směru X použije možnost “Lineární v Y” a pro všechna zatížení ve směru y “Lineární v X”.

Jako správný příklad zde poslouží proměnlivé zatížení na jednu část válce. Zatížení má působit na linii 13 velikostí 6 kN/m2 a na linii 10 hodnotou 4 kN/m2, mezi těmito liniemi má být lineární průběh. Horní obrázek ukazuje nastavení plošného zatížení, které působí ve směru osy X. Pro lineární průběh ve směru Y jsou zvoleny body 2 (linie 10) a 6 (linie 13). Na dolním obrázku jsou analogická nastavení pro zatížení ve směru osy Y.

Více o modelování v programu RFEM…

Další informace…

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Možnosti II v “Pomocníku”

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 - Možnosti II v "Pomocníku"

Dlubal RFEM 5 & RSTAB 8 – Možnosti II v “Pomocníku”

Od Wielanda Götzlera, Dlubal Software

V sekci “Možnosti II” v záložce “Pomocník” v “Možnostech programu” je možné definovat mezní hodnoty pro různé veličiny, například pro maximální pootočení uzlů. Jsou-li po úspěšném výpočtu tyto hodnoty překročeny, zobrazí se varovné hlášky.

Více o RFEMu…

Více o RSTABu…

Další informace…

Dlubal Projekt zákazníka: Rozhledna na Pyramidenkogel

Dlubal Projekt zákazníka: Rozhledna na Pyramidenkogel

Dlubal Projekt zákazníka: Rozhledna na Pyramidenkogel

Pravděpodobně nejvyšší dřevěná rozhledna na světě byla otevřena v červnu 2013 v rakouském Klagenfurtu u Wörthersee. Včetně špičky je věž vysoká 100 m. Věž má jednu uzavřenou a tři volně pochozí výhledové plošiny, které nabízejí dech beroucí výhled na alpsko-adriatický region a kraj jezer Korutany.

Více informací o projektu zákazníka…

Další informace…

Post Navigation